Projekt "Z matematyką na ty"

Nawigacja

Sobota 05.12.2020

Nawigacja

...

Regulamin RR

...

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU

Na podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych i wyboru przedstawiciela rady oraz zasady wydatkowania funduszy Rady.

§2

1.      Rada Rodziców zwana dalej „radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów i Wychowanków.

2.      Rada działa na podstawie ustawie o systemie oświaty, statutu Zespołu i niniejszego regulaminu.

§3

1.      Rada liczy tylu członków ile jest oddziałów w szkole i przedszkolu.

2.      Kadencja rady trwa rok.

3.      W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład rady.

4.      Decyzje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w głosowaniu jawnym.

§4

Rada może powoływać ze składu rady komisje, określając ich skład i zadania.

II.   WYBORY DO RADY

§5

1.      Wybory do rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

2.      Rodzice uczniów i wychowanków danego oddziału zgromadzeni na zebraniu wybierają spośród siebie radę oddziałową w liczbie trzech osób.

3.      Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów i wychowanków danego oddziału. Jednego ucznia lub wychowanka może reprezentować w wyborach tylko jeden z jego rodziców (opiekunów prawnych).

    §6

 

        Wybory do rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

§7

   Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§8

1.       Zebranie rodziców uczniów lub wychowanków danego oddziału wybiera spośród członków rady oddziałowej, przewodniczącego rady oddziałowej, który jest przedstawicielem tej rady w Radzie.

2.      Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§9

1.      Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia rady należy do obowiązków dyrektora.

2.      Pierwsze posiedzenie rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III.   WŁADZE RADY

            §10

Organami Rady są:

1.   Zgromadzenie Rady,

2.    Prezydium Rady,

3.   Przewodniczący Rady,

4.    Komisja Rewizyjna.

§11

1.     Zgromadzenie Rady zwołuje przewodniczący, co najmniej trzy razy w roku szkolnym.

2.      Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej.

3.      Zgromadzenie Rady w szczególności:

1)   przyjmuje plan pracy Rady,

2)   ustala zasady gromadzenia dobrowolnych składek rodziców oraz innych środków,

3)    uchwala preliminarz Rady,

4)    rozpatruje sprawozdania z działalności organów Rady,

5)    dokonuje wyboru składu osobowego organów Rady.

6)    udziela absolutorium Prezydium Rady Rodziców.

4.      Ponadto do kompetencji stanowiących Zgromadzenia Rady należy:

1)    występowanie do dyrektora Zespołu, innych organów Zespołu (rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego Zespół, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.)

2)    Uchwalanie regulaminu swojej działalności zgodnie z zapisami art. 53 ust.4 ustawy o systemie oświaty,

3)    Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)      Programu wychowawczego,

b)      Programu profilaktyki.

4)      Opiniowanie:

a)      programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,

b)      projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu

c)      szkolno – przedszkolnego zestawu programów nauczania i wychowania

d)     szkolno - przedszkolnego zestawu podręczników  

e)      zgody na podjęcie działalności w zespole przez stowarzyszenie lub inną organizację, której statutowym celem działalności jest działalność wychowawcza, albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zespołu,

f)       oceny dorobku zawodowego nauczyciela,

g)      wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5)      Wnioskowanie o:

a)      zmianę w szkolno-przedszkolnym programie nauczania i wychowania, szkolno- przedszkolnym zestawie podręczników,

b)      dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty,

c)      nadanie szkole imienia wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.

6)      W porozumieniu z dyrektorem Zespołu:

a)      określa wzór jednolitego obowiązkowego stroju noszonego przez uczniów,

b)      określa sytuacje, w których przebywanie na terenie zespołu nie wymaga noszenia takiego stroju, ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach szkoły.

7)      Przyjmuje do wiadomości plan nadzoru pedagogicznego oraz informację o realizacji planu nadzoru, przedstawione przez dyrektora.

§12

1.      Prezydium rady składa się z 7 członków, w tym:

1)      przewodniczącego Rady,

2)      zastępcy przewodniczącego,

3)      sekretarza

4)      skarbnika

5)      członków - 3

2.      Prezydium rady jest jej stałym organem, który prowadzi bieżącą działalność rady.

3.      Posiedzenia prezydium rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym

harmonogramie.

4.      Do zadań prezydium rady należy w szczególności:

1)      bieżące kierowanie pracami rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką

finansową rady,

2)     realizacja preliminarza rady,

3)     wykonywanie uchwał rady,

4)      nadzór nad pracami komisji powoływanymi przez radę lub prezydium,

5)     podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania osób lub zlecenia usług

niezbędnych dla realizacji zadań rady.

 

§13

1.     Rada wybiera ze swego składu przewodniczącego rady.

2.      Przewodniczący rady jednoosobowo reprezentuje radę na zewnątrz, kieruje pracami rady i prezydium rady.

3.      Przewodniczący rady podpisuje, w imieniu rady dokumenty, w tym dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi.

 §14

1.      Rada wybiera ze swego składu 3 -osobową Komisję Rewizyjną w skład, której wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Prezydium Rady.

3.      Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.

4.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1)      Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej prezydium,

2)      przedstawianie radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

3)      wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez radę.

IV. POSIEDZENIA RADY

§15

1.     Zwołanie i przygotowanie posiedzeń rady jest obowiązkiem przewodniczącego.

2.      Posiedzenia rady prowadzone są przez przewodniczącego.

3.      W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgoda lub na wniosek rady.

4.      Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady.

§16

1.      Posiedzenia rady są protokołowane.

2.      Protokoły posiedzeń rady są przyjmowane przez radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu rady.

3.      Protokół podpisuj ą prowadzący obrady oraz osoba protokołująca.

§17

1.      Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2.      W sprawach personalnych, także na formalny wniosek członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

3.      Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

4.      Opinie rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

V.  PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

§18

1.      Członkowie rady mają prawo do:

1)      wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach zespołu,

2)      głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę.

2.      Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.

3.      Osoby wchodzące w skład organów rady wykonują swoją pracę społecznie.

 

VI.   FUNDUSZE RADY

§19

1.      Źródłem funduszy rady są dobrowolne składki rodziców, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych.

2.      Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych zespołu.

3.      Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie rada w preliminarzu budżetowym.

4.      Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać: dyrektor, rada pedagogiczna lub jej członkowie oraz samorząd uczniowski.

§20

1.      Rada ma wydzielone konto bankowe.

2.      Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuj e rada.

3.      Do wykonywania operacji dotyczących przedmiotowego konta upoważnione są osoby pełniące określone funkcje w Zespole i prezydium Rady:

dyrektor Zespołu, sekretarz Zespołu i przewodniczący Rady.

4.      Dokonywanie operacji dotyczących dyspozycji środkami finansowymi zgromadzonymi na niniejszym koncie jest możliwe jedynie, jeżeli stosowny dokument bankowy jest podpisany zgodnie z kartą wzorów podpisów, równolegle przez co najmniej dwie osoby - w tym jedną z Zespołu, drugą spośród rodziców.

5.      W działalności finansowej rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

VII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 września 2007 r.

2.      Do jego przestrzegania zobowiązani są wszyscy członkowie rady.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
    ul. Gustawa Morcinka 18
    44-273 Rybnik - Niewiadom
  • tel: 32 42 13 125
    fax: 32 42 13 125

Galeria zdjęć